Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  PKD  »  Sekcja P  »   Dział 85 - EDUKACJA
Schemat klasyfikacji
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

Dział 85 -
EDUKACJA

grupa/
klasa/
podklasa
Nazwa grupowaniaOpis dodatkowy
85.1Placówki wychowania przedszkolnego
85.10Placówki wychowania przedszkolnego
85.10.ZPlacówki wychowania przedszkolnego

Podklasa ta obejmuje:

 • wychowanie przedszkolne, którego celem jest wspieranie rozwoju dziecka i przygotowanie go do rozpoczęcia nauki w szkole. Wychowanie przedszkolne jest prowadzone w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • żłobków i pozostałej dziennej opieki nad dziećmi, sklasyfikowanej w 88.91.Z.
85.2Szkoły podstawowe
85.20Szkoły podstawowe
85.20.ZSzkoły podstawowe

Podklasa ta obejmuje:

 • edukację na poziomie podstawowym zapewniającą uczniom zdobycie umiejętności w zakresie czytania, pisania i liczenia oraz podstawowych umiejętności i wiedzy w zakresie takich przedmiotów jak: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, przyroda, fizyka, chemia, geografia, biologia, plastyka, muzyka, technika, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa i wychowanie fizyczne. Edukacja w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązkowa,
 • edukację w szkołach artystycznych niedających uprawnień zawodowych (I stopnia) realizującą pierwszy etap kształcenia artystycznego, którego ukończenie nie daje zawodu.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • edukacji pozaszkolnej określonej i sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 85.5,
 • dziennej opieki nad dziećmi, sklasyfikowanej w 88.91.Z.
85.3Gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, i szkoły ponadpodstawowe, z wyłączeniem szkół policealnych
85.31Gimnazja, licea ogólnokształcące i profilowane
85.31.AGimnazja

Podklasa ta obejmuje:

 • obowiązkową edukację w gimnazjach. Warunkiem formalnym przyjęcia do gimnazjum jest ukończenie szkoły podstawowej. Natomiast warunkiem koniecznym ukończenia gimnazjum jest przystąpienie do egzaminu zewnętrznego przeprowadzanego w klasie trzeciej. Absolwenci gimnazjum mają obowiązek kontynuowania nauki (do ukończenia 18 roku życia) w szkołach ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych, w ramach przygotowania zawodowego u pracodawcy lub na kwalifikacyjnym kursie zawodowym.
85.31.BLicea ogólnokształcące

Podklasa ta obejmuje:

 • edukację w liceach ogólnokształcących. Jednym z głównych celów kształcenia jest przygotowanie uczniów do ubiegania się o przyjęcie do szkół wyższych lub szkół policealnych. Absolwenci liceów po ukończeniu klasy programowo najwyższej uzyskują wykształcenie średnie, co daje im możliwość ubiegania się o przyjęcie do szkół policealnych; po zdaniu egzaminu maturalnego uzyskują prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe.
85.32Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, z wyłączeniem szkół policealnych
85.32.ATechnika

Podklasa ta obejmuje:

 • edukację w technikum, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów zawodowych, a także umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, co pozwala na kontynuowanie nauki na studiach wyższych. Absolwenci techników po ukończeniu klasy programowo najwyższej uzyskują wykształcenie średnie, co daje im możliwość ubiegania się o przyjęcie do szkół policealnych; po zdaniu egzaminu maturalnego uzyskują prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe,
 • edukację w szkołach artystycznych (włączając realizujące program ogólnokształcący), dających uprawnienia zawodowe.
85.32.BBranżowe szkoły I stopnia

Podklasa ta obejmuje:

 • edukację w branżowej szkole I stopnia, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu zawodowego, a także dalsze kształcenie w branżowej szkole II stopnia lub liceum ogólnokształcącym dla dorosłych. Kształcenie w branżowej szkole I stopnia mogą podejmować absolwenci szkół podstawowych i gimnazjów.
85.32.CSzkoły specjalne przysposabiające do pracy

Podklasa ta obejmuje:

 • edukację w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły przysposabiającej do pracy. Jest to typ szkoły, której ukończenie nie przewiduje kontynuowania nauki w systemie szkolnym.
85.32.DBranżowe szkoły II stopnia

Podklasa ta obejmuje:

 • edukację w branżowej szkole II stopnia, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika po zdaniu egzaminu zawodowego, a także umożliwia otrzymanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Absolwenci po ukończeniu klasy programowo najwyższej uzyskują wykształcenie średnie branżowe, co daje im możliwość ubiegania się o przyjęcie do szkół policealnych. Natomiast po uzyskaniu świadectwa dojrzałości będą mogli kontynuować naukę na studiach wyższych. Kształcenie w branżowej szkole II stopnia mogą podejmować absolwenci branżowych szkół I stopnia.
85.4Szkoły policealne oraz wyższe
85.41Szkoły policealne, kolegia pracowników służb społecznych i placówki doskonalenia nauczycieli
85.41.ASzkoły policealne

Podklasa ta obejmuje:

 • edukację w szkołach policealnych przygotowujących do wykonywania zawodu, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów zawodowych. Okres kształcenia, w zależności od zdobywanego zawodu, określa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego. Warunkiem przyjęcia do szkoły policealnej jest posiadanie wykształcenia średniego lub średniego branżowego,
 • edukację w szkołach artystycznych, dających uprawnienia zawodowe.
85.41.BKolegia pracowników służb społecznych

Podklasa ta obejmuje:

 • edukację w kolegiach pracowników służb społecznych. Kolegia kształcą w zawodzie pracownika socjalnego w systemie dziennym, wieczorowym lub zaocznym. Słuchaczem kolegium może być osoba, która posiada świadectwo dojrzałości oraz uzyskała pozytywny wynik w postępowaniu rekrutacyjnym.
85.41.CPlacówki doskonalenia nauczycieli

Podklasa ta obejmuje:

 • edukację w placówkach doskonalenia nauczycieli, której celem jest doskonalenie zawodowe nauczycieli,
 • działania placówek doskonalenia nauczycieli na rzecz doskonalenia systemu oświaty, zgodnie z polityką oświatową państwa, w zakresie określonym w statutach tych placówek, oraz wykonywanie przez nie zadań związanych z podnoszeniem jakości edukacji.
85.42Szkoły wyższe
85.42.ZSzkoły wyższe

Podklasa ta obejmuje:

 • kształcenie w szkołach wyższych publicznych i niepublicznych prowadzone na poziomie:
  • studiów krótkiego cyklu, opierających się zwykle na praktycznej nauce, właściwej dla wykonywania danego zawodu i przygotowujących studentów do wejścia na rynek pracy lub do innych programów kształcenia wyższego,
  • studiów pierwszego stopnia, na które przyjmowani są kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości, kończące się uzyskaniem kwalifikacji pierwszego stopnia,
  • studiów drugiego stopnia, na które przyjmowani są kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończące się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia,
  • jednolitych studiów magisterskich, na które przyjmowani są kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości, kończące się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia,
  • studiów podyplomowych, na które przyjmowani są kandydaci, którzy ukończyli co najmniej studia pierwszego stopnia, kończące się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych,
  • studiów trzeciego stopnia (studiów doktoranckich), na które przyjmowani są kandydaci posiadający kwalifikacje drugiego stopnia, kończące się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia.

  Kształcenie odbywa się w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

85.5Pozaszkolne formy edukacji

Grupa ta obejmuje:

 • kontynuację edukacji ogólnej oraz kształcenie zawodowe (kształcenie jest związane głównie z rozwijaniem własnych zainteresowań, uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych oraz doskonaleniem zawodowym),
 • obozy i szkoły oferujące grupom i osobom indywidualnym kursy i zajęcia sportowe, z języków obcych, zajęcia artystyczne, teatralne lub muzyczne, szkolenia specjalistyczne, inne niż ujęte w odpowiednich podklasach grup 85.1–85.4.

Grupa nie obejmuje:

 • działalności sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grup 85.1–85.4, tj. edukacji na poziomie przedszkolnym, podstawowym, ponadpodstawowym, policealnym i wyższym.
85.51Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.51.ZPozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

Podklasa ta obejmuje kursy, zajęcia sportowe i rekreacyjne dla grup i osób indywidualnych.

Zajęcia mogą być prowadzone w szkołach, na obozach, obiektach własnych jednostki nauczającej, obiektach klienta lub innych obiektach,włączając zakwaterowanie.

Kursy i zajęcia ujęte w tej podklasie mają charakter formalnie zorganizowany.

Podklasa ta obejmuje:

 • zajęcia sportowe (siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną itp.),
 • obozy sportowe,
 • zajęcia gimnastyczne,
 • szkoły nauki jazdy konnej,
 • naukę pływania,
 • działalność profesjonalnych instruktorów sportowych, nauczycieli i trenerów,
 • kursy sztuk walki, kursy jogi,
 • kursy gry w karty (np. brydż).

Podklasa ta nie obejmuje:

 • pozaszkolnej formy edukacji artystycznej, sklasyfikowanej w 85.52.Z.
85.52Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.52.ZPozaszkolne formy edukacji artystycznej

Podklasa ta obejmuje kursy i zajęcia w zakresie sztuki, teatru oraz muzyki. Jednostki prowadzące ten rodzaj nauczania mogą być nazywane"szkołami", "studiami", "klasami" itp. Zapewniają one formalnie zorganizowane zajęcia związane z hobby, rekreacją lub rozwojem własnym. Nie prowadzą one do uzyskania dyplomu zawodowego, licencjata czy stopnia naukowego.

Podklasa ta obejmuje:

 • naukę gry na instrumentach muzycznych i inne zajęcia muzyczne,
 • zajęcia z dziedziny sztuki,
 • kursy tańca,
 • szkoły teatralne, z wyłączeniem akademickich,
 • szkoły sztuk pięknych, z wyłączeniem akademickich,
 • szkoły sztuk widowiskowych, z wyłączeniem akademickich,
 • kursy fotograficzne, z wyłączeniem fotografii profesjonalnej.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • szkół artystycznych niedających uprawnień zawodowych,sklasyfikowanych w 85.20.Z,
 • szkół plastycznych, sztuk pięknych oraz sztuk widowiskowych zaliczanych do szkół artystycznych dających uprawnia zawodowe,sklasyfikowanych w 85.32.A i 85.41.Z,
 • szkół fotograficznych, sklasyfikowanych w 85.32.A,
 • szkół wyższych artystycznych, sklasyfikowanych w 85.42.B.
85.53Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
85.53.ZPozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

Podklasa ta obejmuje:

 • naukę jazdy,
 • szkoły pilotażu, żeglarstwa, nawigacji morskiej inne niż wydające zawodowe certyfikaty i uprawnienia.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • nauki jazdy realizowanej w szkołach zawodowych, sklasyfikowanej 85.32.A, 85.32.B.
85.59Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.59.ANauka języków obcych
85.59.BPozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podklasa ta obejmuje:

 • edukację, w której nie da się zdefiniować poziomu nauczania,
 • działalność placówek kształcenia praktycznego, placówek kształcenia ustawicznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 • korepetycje, włączając korepetycje z języków obcych,
 • działalność ośrodków prowadzących kursy wyrównawcze,
 • kursy przygotowujące do egzaminu z wiedzy zawodowej,
 • kursy komputerowe,
 • naukę religii,
 • kursy udzielania pierwszej pomocy,
 • szkoły przetrwania,
 • szkolenia z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
 • kursy szybkiego czytania,
 • pozostałe pozaszkolne formy edukacji związane głównie z rozwijaniem własnych zainteresowań, uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych oraz doskonaleniem zawodowym (włączając: kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, kursy kompetencji ogólnych, turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników).

Podklasa ta nie obejmuje:

 • edukacji sklasyfikowanej w podklasach od 85.10.Z do 85.59.A.
85.6Działalność wspomagająca edukację
85.60Działalność wspomagająca edukację
85.60.ZDziałalność wspomagająca edukację

Podklasa ta obejmuje:

 • doradztwo edukacyjno-zawodowe,
 • działalność w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • działalność komisji egzaminacyjnych,
 • działalność dotyczącą oceny szkoleń,
 • organizowanie programów wymiany studenckiej,
 • działalność edukacyjną zespołów przedszkoli i szkół.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, sklasyfikowanych w 72.20.Z
 • działalności związanej z doskonaleniem zawodowym nauczycieli sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach niniejszej Sekcji.
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.