Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  PKD  »  Sekcja C  »   Dział 20 - PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH ...
Schemat klasyfikacji
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

Dział 10 -
PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
Dział 11 -
PRODUKCJA NAPOJÓW
Dział 12 -
PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH
Dział 13 -
PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH
Dział 14 -
PRODUKCJA ODZIEŻY
Dział 15 -
PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH
Dział 16 -
PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA
Dział 17 -
PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU
Dział 18 -
POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
Dział 19 -
WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ
Dział 20 -
PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH
Dział 21 -
PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH
Dział 22 -
PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH
Dział 23 -
PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
Dział 24 -
PRODUKCJA METALI
Dział 25 -
PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
Dział 26 -
PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH
Dział 27 -
PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
Dział 28 -
PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Dział 29 -
PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
Dział 30 -
PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
Dział 31 -
PRODUKCJA MEBLI
Dział 32 -
POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW
Dział 33 -
NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ

grupa/
klasa/
podklasa
Nazwa grupowaniaOpis dodatkowy
20.1Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
20.11Produkcja gazów technicznych
20.11.ZProdukcja gazów technicznych

Podklasa ta obejmuje produkcję gazów nieorganicznych w stanie ciekłym lub sprężonym dla zastosowań przemysłowych lub medycznych:

 • pierwiastków chemicznych w stanie gazowym,
 • powietrza w stanie ciekłym lub sprężonym,
 • gazów chłodniczych,
 • mieszanek gazów technicznych,
 • gazów obojętnych, jak dwutlenek węgla,
 • gazów izolacyjnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • górnictwa metanu, etanu, butanu lub propanu, sklasyfikowanego w 06.20.Z,
 • produkcji gazów opałowych takich jak etan, butan lub propan wytworzonych w procesie rafinacji ropy naftowej, sklasyfikowanej w 19.20.Z,
 • produkcji paliw gazowych z węgla, odpadów itp. sklasyfikowanej w 35.21.Z.
20.12Produkcja barwników i pigmentów
20.12.ZProdukcja barwników i pigmentów

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję barwników i pigmentów z dowolnego surowca w formie podstawowej lub jako koncentrat,
 • produkcję substancji fluorescencyjnych i luminescencyjnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji gotowych preparatów barwnikowych i pigmentowych,sklasyfikowanej w 20.30.Z.
20.13Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
20.13.ZProdukcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych

Podklasa ta obejmuje produkcję podstawowych chemikaliów przy zastosowaniu podstawowych procesów. Wynikiem tych procesów są zwykle wyodrębnione pierwiastki chemiczne oraz wyodrębnione chemicznie zdefiniowane związki.

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję pierwiastków chemicznych, z wyłączeniem produkcji gazów technicznych i metali podstawowych,
 • produkcję kwasów nieorganicznych, z wyłączeniem kwasu azotowego,
 • produkcję zasad (ługów) i pozostałych związków nieorganicznych, z wyłączeniem amoniaku,
 • produkcję pozostałych związków nieorganicznych,
 • prażenie pirytów,
 • produkcję wody destylowanej,
 • wzbogacanie rud uranu i plutonu,
 • wtapianie uranu i toru.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji gazów technicznych, sklasyfikowanej w 20.11.Z,
 • produkcji nawozów azotowych i mieszanek azotowych, sklasyfikowanej w 20.15.Z,
 • produkcji amoniaku i chlorku amonowego, sklasyfikowanej w 20.15.Z,
 • produkcji azotanu i azotynu potasu, sklasyfikowanej w 20.15.Z,
 • produkcji węglanów amonowych, sklasyfikowanej w 20.15.Z,
 • produkcji aromatyzowanej wody destylowanej, sklasyfikowanej w 20.53.Z,
 • produkcji metali podstawowych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 24.
20.14Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
20.14.ZProdukcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych

Podklasa ta obejmuje produkcję podstawowych chemikaliów przy zastosowaniu takich procesów jak kraking termiczny, destylacja. Wynikiem tych procesów są zwykle wyodrębnione pierwiastki chemiczne oraz wyodrębnione chemicznie zdefiniowane związki.

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję podstawowych chemikaliów organicznych, takich jak:
  • acykliczne węglowodory nasycone i nienasycone,
  • cykliczne węglowodory nasycone i nienasycone,
  • alkohole cykliczne i acykliczne,
  • kwasy jedno- i wielokarboksylowe, włączając syntetyczny kwas octowy,
  • inne związki z rodnikami zawierającymi tlen, włączając aldehydy,ketony, benzochinony i związki o dwu i wielu rodnikach zawierających tlen,
  • syntetyczna gliceryna,
  • organiczne związki azotowe, włączając aminy,
  • alkohol etylowy i estry pochodzenia rolniczego nie przeznaczone do spożycia,
  • syntetyczny alkohol etylowy,
  • inne związki organiczne, włączając produkty destylacji drewna (np. węgiel drzewny) itp.,
 • produkcję syntetycznych aromatów,
 • produkcję smoły węglowej.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji tworzyw sztucznych w formach podstawowych, sklasyfikowanej w 20.16.Z,
 • produkcji kauczuku syntetycznego w formach podstawowych,sklasyfikowanej w 20.17.Z,
 • produkcji surowej gliceryny, sklasyfikowanej w 20.41.Z,
 • produkcji olejków eterycznych, sklasyfikowanej w 20.53.Z,
 • produkcji kwasu salicylowego i utlenionego kwasu acetylosalicylowego,sklasyfikowanej w 21.10.Z.
20.15Produkcja nawozów i związków azotowych
20.15.ZProdukcja nawozów i związków azotowych

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję nawozów:
  • czystych lub mieszanych nawozów: azotowych, fosforowych, potasowych,
  • mocznikowych, surowych naturalnych fosfatów i surowych naturalnych soli potasowych,
 • produkcję związków azotowych:
  • kwasu azotowego, mieszanin nitrujących, amoniaku, chlorku amonu,węglanu amonu, azotynów i azotanów potasu,
 • produkcję nawozów organicznych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego,
 • produkcję nawozów organiczno-mineralnych,
 • produkcję nawozów mikroelementowych,
 • produkcję podłoża bez wsianej grzybni,
 • produkcję ziemi ogrodniczej zawierającej torf jako główny składnik,
 • produkcję ziemi ogrodniczej będącej mieszaniną naturalnej gleby,piasku, gliny i minerałów.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • wydobywania guano, sklasyfikowanego w 08.91.Z,
 • produkcji wyrobów agrochemicznych, takich jak pestycydy,sklasyfikowanej w 20.20.Z
 • produkcji nawozów, które są wyodrębnionymi, chemicznie zdefiniowanymi związkami, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach Sekcji C.
20.16Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych
20.16.ZProdukcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych

Podklasa ta obejmuje produkcję żywic, tworzyw sztucznych,niewulkanizowanych termoplastycznych elastomerów, zmieszanych i połączonych żywic w formach podstawowych, jak również produkcję żywic syntetycznych, bez ich przetworzenia.

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję tworzyw sztucznych w formach podstawowych, takich jak:
  • polimery, włączając polimery etylenu, propylenu, styrenu, chlorku winylu, octanu winylu i akrylu,
  • poliamidy,
  • żywice fenolowe i epoksydowe oraz poliuretany,
  • żywice alkidowe, poliestrowe i poliestry,
  • silikony,
  • wymieniacze jonowe polimerowe,
 • produkcję celulozowych tworzyw sztucznych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji sztucznych i syntetycznych włókien i przędzy,sklasyfikowanej w 20.60.Z,
 • rozdrabniania wyrobów z tworzyw sztucznych, sklasyfikowanego w 38.32.Z.
20.17Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
20.17.ZProdukcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję kauczuku syntetycznego w postaci surowej, takiego jak:
  • kauczuk syntetyczny,
  • faktysy,
 • produkcję mieszanek kauczuku syntetycznego i naturalnego lub kauczukopodobnych żywic (np. balata).
20.2Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych
20.20Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych
20.20.ZProdukcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję środków ochrony roślin,
 • produkcję środków dezynfekujących (dla celów rolniczych i innych),
 • produkcję pozostałych środków agrochemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowaną.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji nawozów i związków azotowych, sklasyfikowanej w 20.15.Z.
20.3Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających
20.30Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających
20.30.ZProdukcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję farb i lakierów, pokostów i emalii,
 • produkcję gotowych preparatów pigmentowych i barwników, substancji zmętniających, kolorujących,
 • produkcję szklistych emalii i glazury, pobiałki i podobnych preparatów,
 • produkcję mastyksów,
 • produkcję mas uszczelniających i podobnych nieogniotrwałych preparatów powierzchniowych wypełniających,
 • produkcję złożonych organicznych rozpuszczalników i rozcieńczalników,
 • produkcję gotowych zmywaczy do farb i lakierów,
 • produkcję farb drukarskich.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji barwników i pigmentów, sklasyfikowanej w 20.12.Z,
 • produkcji atramentów i tuszy, sklasyfikowanej w 20.59.Z.
20.4Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych
20.41Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących
20.41.ZProdukcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję substancji organicznych powierzchniowo czynnych,
 • produkcję papieru, waty, filcu itp. powleczonych lub pokrytych mydłem lub detergentem,
 • produkcję surowej gliceryny,
 • produkcję mydła, z wyłączeniem mydła kosmetycznego,
 • produkcję preparatów powierzchniowo czynnych:
  • proszków do prania i detergentów w formie stałej i płynnej,
  • środków do mycia naczyń,
  • środków zmiękczających do tkanin,
 • produkcję środków czyszczących i polerujących:
  • preparatów zapachowych i odwaniających stosowanych w pomieszczeniach,
  • sztucznego wosku i preparatów woskowych,
  • środków polerujących i past do skóry,
  • środków polerujących i past do drewna,
  • środków polerujących do nadwozi samochodowych, szkła i metali,
  • proszków i past do czyszczenia, włączając papier, watę i podobne wyroby powleczone lub pokryte tymi środkami.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji związków chemicznych, sklasyfikowanej w 20.13.Z, 20.14.Z,
 • produkcji gliceryny, syntetyzowanej z produktów naftowych,sklasyfikowanej w 20.14.Z,
 • produkcji mydła kosmetycznego, sklasyfikowanej w 20.42.Z.
20.42Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
20.42.ZProdukcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych

Podklasa ta obejmuje produkcję wyrobów kosmetycznych i toaletowych,takich jak:

 • perfumy i wody toaletowe,
 • środki upiększające i do makijażu,
 • preparaty chroniące przed oparzeniami słonecznymi oraz środki do opalania,
 • preparaty do manicure i pedicure,
 • szampony, lakiery do włosów, preparaty do ondulacji i wzmacniania włosów,
 • środki do czyszczenia zębów i higieny jamy ustnej, włącznie ze środkami do protez zębowych,
 • środki do golenia, włączając środki stosowane przed i po goleniu,
 • dezodoranty,
 • sole do kąpieli,
 • preparaty do depilacji,
 • mydło kosmetyczne.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji i rafinacji naturalnych olejków eterycznych,sklasyfikowanych w 20.53.Z.
20.5Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych

Grupa ta obejmuje produkcję materiałów wybuchowych i pirotechnicznych,klejów, olejków eterycznych i wyrobów chemicznych gdzie indziej niesklasyfikowanych, np. chemikaliów fotograficznych (włączając błony i papier światłoczuły), złożonych odczynników diagnostycznych itp.

20.51Produkcja materiałów wybuchowych
20.51.ZProdukcja materiałów wybuchowych

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję prochu strzelniczego,
 • produkcję materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, włączając spłonki nabojowe, detonatory, sygnalizatory, rakiety świetlne itp.,
 • produkcję zapałek.
20.52Produkcja klejów
20.52.ZProdukcja klejów

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję klejów i wyrobów klejących, włączając kleje i wyroby klejowe oparte na kauczuku.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji żelatyny i jej pochodnych, sklasyfikowanej w 20.59.Z.
20.53Produkcja olejków eterycznych
20.53.ZProdukcja olejków eterycznych

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję ekstraktów naturalnych środków aromatycznych,
 • produkcję olejków żywicznych,
 • produkcję aromatyzowanej wody destylowanej,
 • produkcję mieszanek substancji zapachowych do produkcji perfum lub żywności.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji syntetycznych aromatów, sklasyfikowanej w 20.14.Z,
 • produkcji perfum i preparatów toaletowych, sklasyfikowanej w 20.42.Z.
20.59Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
20.59.ZProdukcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję płyt i błon fotograficznych, papieru światłoczułego i pozostałych nienaświetlonych materiałów światłoczułych,
 • produkcję wyrobów chemicznych do zastosowań fotograficznych,
 • produkcję żelatyny i jej pochodnych,
 • produkcję pozostałych wyrobów chemicznych, takich jak:
  • peptony, pochodne peptonów, pozostałe substancje proteinowe i ich pochodne, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  • chemicznie modyfikowane oleje i tłuszcze,
  • materiały chemiczne wykorzystywane przy wykończaniu tekstyliów i skóry,
  • proszki i pasty wykorzystywane do lutowania miękkiego i twardego oraz spawania,
  • preparaty wykorzystywane do wytrawiania powierzchni metali,
  • gotowe dodatki do cementu,
  • węgiel aktywny, dodatki do olejów smarowych, gotowe przyspieszacze wulkanizacji, katalizatory i pozostałe produkty chemiczne do zastosowań przemysłowych,
  • środki przeciwstukowe, środki zapobiegające zamarzaniu,
  • roztwory do układów hydraulicznych,
  • złożone odczynniki laboratoryjne i diagnostyczne,
  • biopaliwa,
 • produkcję atramentów i tuszy.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji wody destylowanej, sklasyfikowanej w 20.13.Z,
 • produkcji pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych,sklasyfikowanej w 20.14.Z,
 • produkcji związków chemicznych, luzem, sklasyfikowanej w 20.13.Z, 20.14.Z,
 • produkcji farb drukarskich, sklasyfikowanej w 20.30.Z,
 • produkcji spoiw na bazie asfaltu, sklasyfikowanej w 23.99.Z.
20.6Produkcja włókien chemicznych
20.60Produkcja włókien chemicznych
20.60.ZProdukcja włókien chemicznych

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję sztucznych lub syntetycznych włókien ciągłych,
 • produkcję sztucznych lub syntetycznych włókien ciętych niezgrzeblonych, nieczesanych lub poddawanych innym procesom przędzenia,
 • produkcję sztucznej lub syntetycznej przędzy pojedynczej, włączając przędze o wysokiej wytrzymałości,
 • produkcję sztucznych lub syntetycznych włókien pojedynczych lub pasm.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • przędzenia włókien sztucznych lub syntetycznych oraz produkcji przędzy ze sztucznych włókien ciętych, sklasyfikowanych w 13.10.C.
Przydatne linki
 
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.